Koolitused


Tööalane motivatsioonikoolitus

Õppekorraldus:

Õppe eesmärk: Tõsta koolitusel osalejate valmidust ja motivatsiooni olla aktiivne avatud tööjõuturul ning motivatsiooni töökohta säilitada.

Vastuvõtutingimused ja kord: vastuvõtu tingimuseks õppija huvi ja soov koolitusel osaleda, vastuvõtt vabade õppekohtade olemasolul.

Õppekava läbimiseks vajalikud tingimused: vajalik osalemine auditoorses töös vähemalt 80% ulatuses.

Õppetasu maksmise tingimused ja kord: õppetasu tasutakse koolituse arve alusel enne koolituse toimumist.

Õppetasust vabastamise ja õppetasu tagastamise tingimused ja kord: Õppetasu tagastatakse juhul kui õppija loobub koolitusel osalemisest. Katkestamise puhul tagastatakse proportsionaalselt osalemata jäänud päevade maksumus.

Täiendkoolituse õppekava

Õppekava nimetus: Tööalane motivatsioonikoolitus

Õppekavarühm: Personaalsed pädevused

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad

Õppekava maht: 80 ak/h auditoorset õpet, sh 50% praktilist tööd

Õppeaja kestus: 2 – 5 nädalat, 5 päeva nädalas, maksimaalselt 6 ak/h päevas

Õpperuumide ja sisustuse kirjeldus: õpperuum vastab tööõhutuse ja töötervishoiu seaduse tingimustele, õppe läbi viimiseks vajalikud dataprojektor, ekraan ja pabertahvel, laud ja tool igale osalejale

Nõuded lektorile: kõrghariduse olemasolu, soovitavalt psühholoogia, pedagoogika (v.a aineõpetaja), sotsiaaltöö vmt.

Õppekava sisu kirjeldus

Motivatsioon

 • Sisemine motivatsioon, väline motivatsioon
 • Enesemotivatsiooni tehnikad
 • Eneseanalüüs- mina- pilt, vajadused, väärtused, uskumused
 • Elukestev õpe

Eesmärkide püstitamine ja nende saavutamine

 • Eesmärkide seadmine
 • Millised on hästi püstitatud eesmärgid
 • Eesmärkide teostatavuse hindamine
 • Põhiküsimused eesmärkide seadmiseks
 • Ebaedu peamised põhjused
 • enesemotiveerimine
 • Haavatavust põhjustavad isiksuse omadused ja sotsiaalsed tegurid
 • Aja planeerimine

Suhtlemisoskused (sotsiaalsete oskuste arendamine)

 • Suhtlemisoskused, põhilised suhtlemisoskused, miks neid vaja on, suhtlustasandid
 • Kontakti loomine, kuulamisoskus
 • Suhtlemistõkked, suhtlemisstiilid
 • Enesekehtestamine
 • Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine
 • Probleemide lahendamise oskuse arendamine
 • Käitumisstiilide test
 • Konfliktid, põhjused, tunnused, analüüs
 • Konflikti juhtimine, andestamine ja õppimine
 • Eneseesitlus
 • Esmamulje, positiivse esmamulje tekkimine
 • Kehakeel, kehakeele mõju suhtlemisele
 • Etikett

Meeskonnatöö ja grupiprotsessid

 • Meeskonnatöö, efektiivse meeskonna tunnused
 • Grupiprotsessid, grupi positiivne mõjumehhanism, konformism, grupimõtlemine

Eneseanalüüs ja enese juhtimine

 • Võimed, oskused, teadmised, huvid, kogemused, väärtused, isikuomadused
 • Vajaduste hierarhia
 • Huvid ja nende kaardistamine
 • Mõtteviis, uskumused ja hoiakud, nende mõju isiksusele,
 • Automaatmõtted, vahepealsed uskumused, tuumuskumused, nende ära tundmine.
 • Edule viivad uskumused, piiravad uskumused. Uskumuste muutmine
 • Temperamenditüübid, mõju töövalikutele ja käitumisele
 • Loovus, loovuse võimendamine

Enesehinnang

 • Enesehinnangu kujunemist mõjutavad tegurid
 • Kõrge ja madala enesehinnangu iseloomustus
 • Erineva enesehinnanguga inimeste tüübid
 • Kuidas enesehinnangut tõsta

Stressi juhtimine ja pingetega toimetulek toimetulek

 • Stress, stressi levinumad tekkepõhjused ja tunnused
 • Stressi faasid, stressitaseme hindamine
 • Isiklik stressitaluvus, stressi   juhtimine
 • Isiksuse tasakaal ja selle leidmine

Õpioskuste arendamine

 • funktsionaalse lugemise, keskendumise, teadmiste organiseerimise, enese motiveerimise, aja planeerimise, lisainfo leidmise, iseseisva töö tegemise ja eneseanalüüsi oskused.

Õpiväljundid:

Osalejad on õppinud ennast paremini motiveerima, oskavad eesmärke seada ja neid järgida, on parandanud oma suhtlemisoskusi ning mõistavad meeskonnatöö ja grupiprotsesside olemust ja eripära. Osalejad on teostanud eneseanalüüsi ning oskavad edaspidi stressi ilmingutega paremini toime tulla.

Osalejad oskavad ära tunda stressi tundemärke, hinnata stressi taset ja oma isiklikku stressitaluvust. Osalejad oskavad stressi maandada või tulla sellega toime muul viisil.

Osalejad teavad oma enesehinnangu taset, oskavad toime tulla madala enesehinnaguga ja võimalusi seda parandamiseks.

Osalejad on parandanud oma suhtlemisoskusi, teavad põhilisi suhtlemist takistavaid tegureid ja oskavad neid ületada. Osalejad on õppinud paremini ennast kehtestama ja konfliktsetes olukordades toime tulema. Osalejad on õppinud kuulamisvõtteid ja teavad, milleks on kuulamsoskus vajalik

Osalejad on seadnud endale eesmärgid, nii lühiajalised kui ka pikemaajalised. Osalejad saavad aru, milleks on eesmärkide seadmine kasulik ja hea. Oskavad ebaedu korral toime tulla.

Õpitulemuste hindamine

Teadmiste kontrollimiseks kasutatakse sõltuvalt teemade sisust erinevaid vorme – ülesannete, iseseisvate tööde arutelu, esitlusi jms. Kursuse jooksul viiakse läbi mitmeid teste.

Hindamise eesmärgiks on:

 •     suunata koolitatavatele kõrgema enesehinnangu ja eluks sobivate isikuomaduste kujunemist;
 •     anda informatsiooni õppijale iseendast.

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist täies mahus.

Koolituse läbi viijad

Silja Kruuser: Siljal on kõrgharidus pedagoogika ja algõpetuse erialal, samuti karjäärinõustaja, tase 6 kutsetunnistus.

Triin Juhanson: Triinul on kõrgharidus psühholoogia erialal.

Eda Kaljuste: Edal on kõrgharidus koolieelse pedagoogika ja psühholoogia erialal.

Merle Joonsoo: Merle on lõpetanud eelkoolipedagoogika ja psühholoogia õpetaja eriala

Kõikidel meie lektoritel on pikaajaline kogemus antud koolituse läbiviimisel.

OÜ Life Event on esitanud antud õppekavale täiskasvanukoolituse majandutegevusteate nr 143357