Koolitada ise coach või osta teenus sisse?

Mitmed kliendid on küsinud, et kuidas oleks mõttekam toimida, kas koolitada ise inimesi organisatsiooni seest või osta coachingu teenus sisse. ICF-i poolt tellitud uuring (2013) annab sellele küsimusele vastuse.

Sisecoach vs coachingu teenus

Uuringus selgus mitmeid erinevusi sisemise ja sisse ostetud coachi eeliste ja puuduste vahel. Huvitaval kombel nähti sisse ostetud coachi eeliseid sisecoachi puudustena ja vastupidi.

Organisatsioonisiseste coachide põhiliseks eeliseks oli ettevõtte sisemise kultuuri mõistmine, mida sisse ostetud coachid ei suutnud pakkuda.

Sisemised coachid on organisatsiooni jaoks nn “tasuta” ressurss, seda peeti mõne uuringus osalenud organisatsiooni jaoks ülioluliseks eeliseks. Sisecoache tajuti ka enam “kättesaadavana”. Olles organisatsiooni osa on sisecoach alati olemas ja vajadusel kättesaadav.

Mõned vastajad pidasid oluliseks ka teadmisi ja oskusi, mida sisecoach organisatsiooni toob. Kui sisecoach kasutab oma coachimise oskusi ja teadmisi igapäevaselt, siis saavad need käitumismustrid ka teistele töötajatele omaseks ja nii võidab kogu organisatsioon.

Sisecoachi puudustena nähti coachide liigset kohandumist organsatsiooni sisemise korraga, väärarusaamade teket ja probleeme konfidentsiaalsusega. Sisemist korda nähti puudusena seetõttu kuna sisemine coach võib töötada positsioonil kus ta teab midagi või omab veendumust mingite asjade suhtes, mis omakorda võib mõjutada tema tööd (teadlikult või siis mitte).  Samuti võivad tal olla mingid takistavad veendumused organisatsiooni kohta, mida võõral inimesel pole.

Kuigi enamus vastajaid ei seadnud sisemise coachi konfidentsiaalsuse hoidmist kahtluse alla, nähti probleemina seda, millist informatsiooni peaksid sisecoachid saama. Coachid võivad teada saada informatsiooni, mida nad muidu oma positsioonil ei saaks.

Mõned vastajaid tõid välja et sisemised coachid pole reeglina nii hästi koolitatud või akrediteeritud kui sisse ostetud coachid. See aga polnud suureks probleemiks ega mänginud suurt rolli sisemise ja sisse ostetud coachi vahel valimise protsessis.

Sisecoachidel on tavaliselt oma organisatsiooni sees ka teine roll, mida nad peavad arvestama ja enamus teeb coachingut väikese osana oma põhitöö kõrvalt. See võib viia konfliktini, kuna coaching pole organisatsioonisisesele coachile prioriteediks.

Sisse ostetud coachide puhul eeldatakse, et nad on 100% fokusseeritud coachimise tööle, mis on nende ainus ja põhiline sissetulekuallikas. See on tekitanud välistele coachidele võimaluse olla väga spetsialiseerunud ja tänu sellele on tekkinud mitmeid coachingu liike ja mudeleid.

Sisse ostetud coachid on vastajate arvates iseseisvad. Seda omadust peeti väliste coachide põhiliseks eeliseks.  Väljastpoolt tuleval inimesel puuduvad eelarvamused organisatsiooni kohta ning nad pole teadlikud sisemistest reeglitest.

Välised coachid on saanud enam koolitusi ja neil on ka akrediteeringud, mis võivad puududa organisatsiooni sisecoachidel.

Paljudel sisseostetud coachidel on “juhtimise” kogemus, mis võib puududa sisecoachidel. Mõned sõltumatud coachid on varasemalt olnud ettevõtetes juhtivatel ametikohtadel, kuigi mitte alati. Teiste juhtivtöötajate coachimise kogemus teistes organisatsioonides on väga suur eelis, miks palgata coach väljastpoolt enda organisatsiooni. Eelnev juhtide coachimise kogemust peeti väga oluliseks, kuna see annab coachile mõistmise, milliste väljakutsetega seisab sellisel ametipositsioonil olev töötaja igapäevaselt silmitsi.

Kõige suurem sisseostetud teenuse puudus on teenuse hind – peaaegu kõik vastajad mainisid seda. Üldiselt on coaching teenusena kallis ja seda kasutatakse ainult tippjuhtkonna coachimiseks.

Kuigi sisse ostetud coachid ei tunne organisatsiooni kultuuri, siis aja jooksul selle puuduse olulisus väheneb, mida enam coach veedab aega organisatsioonis ja õpib seda tundma.

Coacheede jälgimine töösituatsioonis on organisatsiooni sisecoachidel võimalik. Mõnede vastajate arvates võib coacheede töö jälgimine viia avastusteni, mis pole lihtsalt vestluste käigus võimalik.

Konfidentsiaalsus

Konfidentsiaalsus on põhiteema igas coachingu suhtes. Konfidentsiaalsuse nõuet võtavad kõik coachid väga tõsiselt oma töös arvesse ja selle olulisust on rõhutatud ka mitmetes uuringutes.

Peaaegu kõik küsimustikule vastajad kinnitasid, et coachingu alguses sõlmiti kahepoolne konfidentsiaalsusleping, mis allkirjastati nii coachi kui coachee poolt. Mõnel puhul oli kaasatud ka kolmas osapool – nn “sponsor”, kes maksis coachingu eest (ettevõtte esindaja nt).

Ka coachee suhtumine konfidentsiaalsusesse on oluline – kuigi organisatsiooni sisecoach on teadlik ja hoiab konfidentsiaalsust, võib coachee tunda ennast turvalisemalt inimesega väljastpoolt organisatsiooni.

Allikas: www.coachfederation.org, 2013, PricewaterhouseCoopers